Πιστοποιητικά

  1. Αρχική
  2. Πιστοποιητικά

Τα μηχανήματα μας σχεδιάζονται με τη χρήση Η/Υ, ενώ ακολουθούνται εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στον τελικό ποιοτικό έλεγχο.

Με απόλυτη συνέπεια στις ανάγκες του επαγγελματία, παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

 

Μηχανήματά μας

ΣΗΜΑΝΣΗ CE


 

Τα μηχανήματα μας πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας των παρακάτω κοινοτικών οδηγιών:


 

Κοινοτικές Οδηγίες
73/23/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως
89/336/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
98/37/ΕΕ Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές

 

Η εταιρία Δημ. Στάσης & ΣΙΑ Ο.Ε. συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς οίκους. Όλα τα προϊόντα που εισάγει υφίστανται αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τις νομικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

   
  
  

Mondial Forni

Οι αρτοκλίβανοι (φούρνοι) που κατασκευάζονται σήμερα ακολουθούν τους κανόνες και τα νομοθετικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας (CE), οικονομίας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος.


 

Ενδεικτικά, ακολουθούν τις εξής Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

Οδηγία για Χαμηλή Τάση 73/23/EEC και την ακόλουθη τροποποίηση 93/68/EEC.

Οδηγία για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 89/336/EEC και τις ακόλουθες τροποποιήσεις 92/31/EEC και 93/68/EEC.

Οδηγία για το αέριο 90/396/EEC και η ακόλουθη τροποποίηση 93/68/EEC (μόνο για φούρνους αερίου).

Διάταξη (EC) No. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 27/10/2004 αναφορικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Pietro Berto

Τα μηχανήματα αρτοποιίας που κατασκευάζονται σήμερα ακολουθούν τους κανόνες και τα νομοθετικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας (CE), οικονομίας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος.


 

Ενδεικτικά, ακολουθούν τις εξής Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

Οδηγία 98/37/EC

Οδηγία 89/336//EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/EEC

Οδηγία 73/23/EEC

Οδηγία 89/109/EEC

Οδηγία 93/43/EEC